Helena Bonham Carter

Helena Bonham Carter

Được biết đến : Acting
Sinh nhật : 1966-05-26
Nơi Sinh : Golders Green, London, England, UK
Còn được Biết đến Như : Helena Bonham-Carter, 헬레나 본햄 카터, 海倫娜·寶漢·卡特

Danh Sách Phim Của Helena Bonham Carter