Gugu Mbatha-Raw

Gugu Mbatha-Raw

Được biết đến : Acting
Sinh nhật : 1983-04-21
Nơi Sinh : Oxford, Oxfordshire, England UK
Còn được Biết đến Như : Gugulethu Sophia Mbatha, Gugulethu Mbatha, Gugulethu Mbatha-Raw, Gugu Mbatha Raw, Γκούγκου Μπάθα-Ρο, 구구 엠바사 로, ググ・バサ=ロー, Гугу Эмбата-Ро, Гугу Мбата-Роу, 古古·瑪芭塔-勞

Danh Sách Phim Của Gugu Mbatha-Raw