Dardano Sacchetti

Dardano Sacchetti

เป็นที่รู้จักสำหรับ : Writing
วันเกิด : 1944-06-27
สถานที่เกิด : Rome, Lazio, Italy
หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า : Frank Costa, Jimmy Gould, David Parker Jr., Dardano Sacchette

รายการภาพยนตร์ของ Dardano Sacchetti